Alumni Association

Alumni Association

Class of 2019 Alumni

Class of 2020 Alumni

Class of 2021 Alumni


Contacts: Ms. Han

E-mail: hanyu@xizt.edu.cn